Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dziennik ustaw ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców innymi Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od momentu wejścia w życie przepisów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach innymi słowy w podziale majątku spółki. Rok 2020 r. stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi Ochrona nabywcy akcji w dobrej wierze od nieuprawnionego – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli pożegnać papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w jakich będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych dodatkowo niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej przemiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi. Rejestry muszą być gotowe 1 marca 2021 r., ale poprzednio od 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, z kolei do 30 września 2020 r. Wypłata dywidendy z akcji zdematerializowanych spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze wspólników innymi słowy zapisane w KDPW. Kolejna istotna data na rzecz akcjonariuszy to 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, jakich dokumenty akcji nie pozostały zdematerializowane.