Nowe prawo budowlane - etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i aspektu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych powiązanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych dodatkowo ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały także regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym aktualizacja przez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b oraz art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo miejscowych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dotychczasowy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie ze względu na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.