foto

Upadłość i ustawy prawo upadłościowe umożliwi

Upadłość i ustawy prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu

Nowe prawo budowlane - etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i aspektu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu.

Zobacz więcej ...

foto

Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia

Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego oraz zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dziennik ustaw ustawa

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dziennik ustaw ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne w jaki sposób skutecznie

Prawo restrukturyzacyjne - w jaki sposób skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802),.

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania

Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania ofertą i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne czym sie zajmuje i pokrewieństwo

Prawo rodzinne czym sie zajmuje i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także zgrupowanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Zobacz więcej ...

foto

Ustawa o ochronie osób i mienia art 38b i Postępowanie

Ustawa o ochronie osób i mienia art 38b i Postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty

Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną,.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Procedura wprowadzania przemian w statucie

Gmina i Procedura wprowadzania przemian w statucie rady gminy (miasta powiatu) wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta powiatu) prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno.

Zobacz więcej ...