Prawo podatkowe Uni

Artykuł o podatkach na rok zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz pożyteczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez proces podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na użytkowanie z publikacji podobnie osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.MERITUM Podatki jest publikacją otwartą, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej poprzez nienaruszony rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających wyrażenie omowne istotnych zmian w przepisach podatkowych razem z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. - odkryją się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich rzeczowe wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.). Nowości w wydaniu Vat - wnikliwe wyrażenie omowne kwestii takich jakże m.in.: - nowe przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, przewidujące sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT (od do % kwoty nieprawidłowości) także możliwości uniknięcia tych sankcji,- przepisy wchodzące w życie z dniem stycznia r. - zgodnie z którymi indeks na potrzeby VAT będzie musiała być obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,- obowiązek składania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który od stycznia r. obejmie uprzednio wszystkich podatników VAT, dodatkowo mikroprzedsiębiorców,- normy składania korekt w ramach JPK w przypadku różnic pomiędzy wersjami systemu (. i .),- projektowana instytucja tzw. split payment, której wstąpienie w życie planowane jest w pierwszej połowie r.; peryfraza jej zasad, obowiązków po stronie podatnika (m.in. dodatkowe rachunek rozliczeniowy bankowe na potrzeby podatku VAT), ograniczeń powiązanych z dysponowaniem kwotą wpłaconego poprzez kontrahenta podatku Vat i in.,- ograniczenie możliwości kwartalnych rozliczeń VAT na rzecz niektórych przedsiębiorców,- rozszerzenie obowiązku tzw. odwrotnego obciążenie (m.in. na transakcje budowlane, sprzedaż procesorów),- zmienione z dniem stycznia r. przepisy dotyczące wystawiania faktur,- kontrola zwrotu VAT (zmiana zakresu weryfikacji zasadności i terminów zwrotu VAT),- ograniczenie możliwości dokonywania zwrotu VAT w terminie dni (teraz m.in. przysługuje ona tylko podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, którzy są czynni przynajmniej miesięcy i regularnie składają deklaracje VAT),- rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących firmy,- replika rejestracji VAT (bądź wykreślenie z rejestru),- wprowadzenie podwyższonych kar za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,- przemiany w ewidencji VAT (m.in. rozszerzenie wykazywanych obowiązkowych informacji),- projektowane poprzez Komisję Europejską nowe rozwiązania w roliczeniach podatku Vat w toku UE, mające przede wszystkim usprawnić ściągalność podatku. PIT - wyrażenie omowne m.in. następujących zagadnień: - zmiana kryteriów decydujących o obowiązku podatkowym - rozszerzenie listy przychodów osiąganych poprzez nie-rezydentów na terytorium Polski,- nowe regulacje dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową,- nowe przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od podatku - jakich podatników dotyczą, kto nie skorzysta z oryginalnych regulacji (przykłady - w jaki sposób rozliczać podatek z kwotą wolną w nowej, zmienionej wysokości),- nowe reguły jednorazowej amortyzacji środków trwałych (korzystniejsze dla podatników prowadzących działalność gopodarczą) - drobiazgowe wyrażenie omowne (i przykłady),- nowe normy dokumentacji cen transferowych (nowe, rozszerzone obowiązki podatników),- istotna zmiana zasad rocznego rozliczania zysków przez płatników (możliwość rozliczania poprzez urząd skarbowy),- zmiana zasad poboru zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego (rozwiązania korzystniejsze dla podatników),- zmiana zasad ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport. CIT - omówiono między innymi następujące kwestie: - zmiany w przepisach dotyczących niedozwolonego przerzucania dochodów,- nowe normy odliczeń kosztów poniesionych na działanlność badawczo-rozwojową w zależności od wielkości przedsiębiorstwa innymi słowy kategorii wydatków,- nowe obowiązki złączone ze sprządzaniem dokumentacji podatkowej przy cenach transferowych, nowe obowiązki w stosunku do szefa Krajowej Administracji Skarbowej,- rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do przygotowania i składania raportu (przekazywanie informacji o grupie podmiotów) o jednostki niebędące jednostkami dominującymi,- zmiana w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (m.in. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),- przemiany w przepisach dotyczących opodatkowania aktywności zagranicznej spółki kontrolowanej,- rozszerzenie możliwości kwalifikowania darowizn na cele pożytku publicznego,- nowe interpretacje indywidualne dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ordynacja podatkowa - omówiono niekorzystne na rzecz podatników zmiany w zakresie wydawania indywidualnych wykładni podatkowych. Istotnymi walorami książce są: - układ treści umożliwiający szybkie rozpoznanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony proporcja tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w wyprężony i szybki sposób rozpoznanie interesującego zagadnienia, jakie pojawiło się wprzódy w innym miejscu publikacji; na skutek takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne termin razem z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne streszczenie tematu w tyle większej jednostki tekstu poprzez prośba zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,- wnikliwy rejestr rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a również wysoka jakość użytych materiałów. Lektura jest adresowana do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych.