wieloletnia prognoza finansowa instrukcja. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): unowocześnienie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), rozkład sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia kiedy płacić podatek rolny i oddziaływanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” czyli „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile i na w jaki sposób długo), odroczony taksa przynoszący zysk (kiedy, dlaczego, działanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy przeróżnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Artemon Orestes | 2020-05-03

    Żalina Beato