Dokumentacja inwentaryzacyjna na rzecz kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka mieści zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań przez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej ujmuje bowiem najnowsze przemiany prawa. Zamierzeniem autorek było prośba praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury także w sporządzaniu sprawozdań finansowych. W książce tej przedstawiamy: 124 schematy księgowań z wyjaśnieniami; Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych; Opisy kont; Wycenę pozycji bilansowych; który podatek z pit 40a do pit 37 Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi; Dowody księgowe charakterystyczne na rzecz danego zagadnienia również przykłady jego ewidencji analitycznej; Leksykon pojęć z rachunkowości. Omówiono w niej normy kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania również funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury także rozliczeń międzyokresowych. Omówiono podobnie ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS. Drugą część artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia poprzez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano metody ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną również działalność finansową. Uwzględniono przemiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano normy przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w sprawie ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Krzysztof Czerkas ma licencję syndyka | 2020-05-13

    Wspaniały beat! Chcę ćwiczyć podczas zmiany witryny, jak mogę zapisać się na bloga? Konta pomogły mi zaakceptować ofertę. Miałem niewiele do zrozumienia, że ​​twoja transmisja oferowała jasny pomysł