foto

PKPIR 2019 Unimex Projekt zakładowego planu kont Celem

PKPIR 2019 Unimex. Projekt zakładowego planu kont. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów.

Zobacz więcej ...